intro_uganda

Uganda

Vi har arbetat i Uganda sedan 1999. Investeringarna används för att främja matsäkerhet och hälsa.

Stora jordbruksmöjligheter – många utsatta kvinnor
En stor majoritet av befolkning arbetar inom jordbruket. Landets ekonomi är relativt stabil på grund av bland annat bördiga jordar, rikliga nederbörd och viktiga naturresurser. Våld mot kvinnor är fortfarande utbrett i landet och kvinnans låga status är en högst betydande faktor för ökade infektionsnivåer av HIV/Aids bland kvinnor.

Epicenterstrategi
Hungerprojektets 11 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Uganda arbetar vi med bland annat ekologisk hållbarhet, att etablera samarbeten med andra organisationer och att uppmuntra lokalt entreprenörskap genom mikrofinanser.

Förbättrar ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet är en hörnsten i våra epicenter. Här har kvinnorna slutat laga mat över öppen eld och de har bytt ut sina gamla spisar till lerspisar eller energispisar som använder uppåt 60 procent mindre ved. Detta betyder också kvinnorna slipper samla in lika mycket ved.

”Den absolut viktigaste förändringen var att gå från ”Jag kan inte” till ”Jag kan!” som förhållningssätt.”

Samarbetar för att främja matsäkerhet och hälsa
Vi har varit framgångsrika med att skapa långsiktiga samarbeten med organisationerna Catholic Relief Services (CRS) och AFFORD. Tillsammans med Catholic Relief Services (CRS) stödjer vi jordbrukare för att skydda deras skördar mot sjukdomar. Diverse sjukdomar har förstört kassavaskördarna, vilket har försämrat många familjers matsäkerhet och inkomst. Genom vårt samarbete stärker vi jordbrukarna så att de kan minska påverkan av skördesjukdomarna, skydda skördarna och öka avkastningen. Vi arbetar även med AFFORD för att minska spridningen och effekterna av malaria.

Utvärdering och resultat
En extern oberoende konsultfirma har genomfört en utvärdering av epicenterstrategin i Uganda. Tydliga och konkreta resultat kunde påvisas trots små investeringar. Dessutom kunde ett antal framgångsfaktorer identifieras bland annat arbetet med Vision Commitment & Action–workshoppar, fokuset på kvinnors självständighet, lokalt ledarskap, lokalt ägandeskap samt målet om självförsörjning. Den absolut viktigaste förändringen var att gå från ”Jag kan inte” till ”Jag kan!” som förhållningssätt.

Mikrofinanser
Genom mikrofinansprogrammet får bybor, framförallt kvinnor, möjlighet att starta verksamheter för att öka sina inkomster. Landsbygdsbankerna i Uganda fördelade sammanlagt 596 000 dollar under första delen av 2012. Sparande uppgick till 218 000 dollar under hela året. Av våra 11 epicenter har 7 blivit officiellt certifierat.