intro_etiopien

Etiopien

Hungerprojektet har arbetat i Etiopien sedan 2004. Investeringarna används för att förbättra matproduktion, utbilda om hälsa och stödja nya inkomstbringande verksamheter.

En jordbruksekonomi drabbad av torka

Etiopien är historiskt sett ett rikt land, men landet drabbas hårt av återkommande torka och matbrist. Ungefär 85 procent av befolkningen arbetar i jordbrukssektorn.

Epicenterstrategi

Hungerprojektets 6 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. Epicenterstrategin bidrar bland annat till att förbättra matproduktionen, öka kunskaper om HIV/Aids och uppmuntra till inkomstgenererande aktiviteter genom mikrokreditlån.

Förbättrar matproduktionen

På grund av återkommande perioder av matbrist i Etiopien arbetar Hungerprojektet med att stödja jordbrukare. Vi stödjer jordbrukare med utbildning och tillgång till material, vilket gör att de kan förbättra sin matproduktion och göra den mer varierad. Säd lagras i epicentrens kollektivt ägda matbanker för att öka matsäkerheten i området.

Satsar på hälsa och hygien

Hälsovårdscentraler erbjuder primärvård för alla men med ett särskilt fokus på mödravård och vaccinering av barn. Vi har även byggt latriner i alla hushåll inom epicentrens områden. Samarbete sker med lokala myndigheter för hälso- och kvinnofrågor för att erbjuda utbildning i jämställdhet och familjeplanering. Dessutom utbildar vi barnmorskor och håller workshopar om riskerna kring HIV/Aids.

”Hälsovårdscentraler erbjuder primärvård för alla men med ett särskilt fokus på mödravård och vaccinering av barn.”

Lånar ut mikrokrediter till kvinnors verksamheter

Majoriteten av låntagarna är kvinnor som startat olika inkomstgenererande aktiviteter bland annat inom jordbruk, djurhållning och försäljning av exempelvis råvaror och hantverk. De flesta ägnar sig åt djuruppfödning och gödning, vilket är lättare att driva nära hemmet vid sidan av hushållssysslorna.

Genom mikrofinansprogrammet fördelade landsbygdsbankerna sammanlagt 239 000 dollar under första delen av 2012. Sparandet uppgick till 37 000 dollar under hela året. Samtliga av våra epicenter har uppnått officiell certifiering och kontrolleras av den nationella bankinspektionen.