Följande principer genomsyrar Hungerprojektets arbete.

1. Människovärde
Alla har rätt till ett liv utan hunger och fattigdom. Alla har potential till att förändra sina liv.

2. Jämlikhet
Vi strävar efter att skapa samhällen där varje människa har lika värde och kvinnan är självständig.

3. Egenmakt (empowerment)
För att var och en ska kunna ta sig ur sin hunger och fattigdom krävs självtillit och kapacitetsuppbyggnad, både av den enskilda individen och av större samhällen.

4. Resultat
Att avskaffa kronisk hunger kräver åtgärder som genererar storskaliga systemförändringar. Vi måste regelbundet bedöma vår påverkan inom utvecklingen av den sociala, politiska och ekonomiska miljön.

5. Partnerskap
Hunger och fattigdom berör inte enbart ett enskilt land utan bör behandlas som globala frågor. Vi måste lösa dem som världsmedborgare.

6. Hållbarhet
Våra metoder för att avskaffa hunger och fattigdom måste vara lokalt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

7. Social förändring
Vi avskaffar hunger och fattigdom med kvinnor i fokus och verkar även för att våra strategier tillämpas i länder över hela världen.

8. Holistiskt tillvägagångssätt
Hunger är förenat med en mängd andra områden, till exempel utbildning, ekologi och social rättvisa. Det krävs att vi arbetar inom alla områden för att hållbar utveckling kan uppnås.

9. Decentralisering
Problemen bör arbetas med på både individ- och samhällsnivå. Åtgärderna är mest framgångsrika när besluten fattas nära invånarna. Detta kräver att de nationella och lokala myndigheterna effektivt samarbetar med invånarna.

10. Föränderligt ledarskap
För att avskaffa hunger krävs en ny typ av ledarskap – som arbetar med människor snarare än över dem.