skola2

Hur vet vi att investeringarna skapar resultat?

Vårt mål är att ständigt förbättra såväl specifika insatser som verksamheten och strategierna i stort. Därför samlar vi regelbundet in statistik och fakta från programmen för att kunna utvärdera:

  • Insatser (finansiella resurser och arbetskraft)
  • Aktiviteter (workshops och volontärledda projekt)
  • Avkastning (antal personer som har tränats, antal avslutade projekt)
  • Synbara resultat (ökad tillgång till resurser, höjd kapacitet hos människor)
  • Långsiktig inverkan (förbättrad levnadsstandard, mer välmående samhällen).

Volontärer vid våra epicenter lär sig grunderna i att följa upp och utvärdera resultat med fokus på eget deltagande genom systemet ”Participatory Monitoring and Evaluation”. De ansvarar sedan för att samla in information om programmen. Denna sammanställs och analyseras av våra anställda. Särskilda volontärgrupper ansvarar därefter för att gå igenom resultaten på samhällsnivå. Volontärerna uppmuntras till att själva utveckla lösningar för att förbättra programmen.

Externa utvärderingar

Vi har även anlitat oberoende externa konsulter som kritiskt undersöker genomslagskraften av våra program. Utvärderingarna bidrar med värdefulla förslag till förbättringar av verksamheten och till att vi kan ta bättre beslut om hur programmen ska styras.

2008 genomförde en extern oberoende konsultfirma pro bono en utvärdering av  epicenterstrategin i Uganda. Utvärderingen rapporterar tydliga konkreta resultat, trots ovanligt små investeringar.  Den viktigaste förändringen som identifierades var dock människornas ändrade förhållningssätt, från ”Jag kan inte” till ”Jag kan!”
Läs rapporten här – Change to believe in

Hungerprojektet är granskade och godkända av Givarguiden.

Granskad&GodkändGG 2015 - Stamp